Embert tolláról – A dísztollak szerepe a kora újkori Magyarországon I.

László Andor

A madártollakat fejdíszként már az ókori ember is előszeretettel használta. E szokásban felfedezhetjük akár „a művészet változatos és isteni beszédének” egyik első dadogását is.1 Emellett amulettként is alkalmazták, mely megóvja viselőjét a kimerültségtől: az egyiptomiak például nemcsak magukat, lovaikat is ékesítették a strucctollakkal,2 melyeket később a középkorban Európa-szerte hordtak. Nálunk e szokás az ősi totemkultuszban gyökerezhet.3 Eleink valószínűleg már a honfoglalás idején viseltek tollat, amit megfigyelhetünk az egyik nagyszentmiklósi aranykorsón. A strucctollat láthatjuk a legrégebbi (1500 körüli) huszár-ábrázoláson csakúgy, mint egy korabeli címeren. A tolldísz évszázadokon keresztül szinte állandó eleme a katonaöltözéknek, talán ennek köszönhető térhódítása a főurak körében, akik a török hódoltság korában gyakran maguk is részt vettek a harcokban.

A cikk a Napi Történelmi Forrás és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében készült

File:A jug with golden medallions.jpg
A nagyszentmiklósi kincs egyik korsója, tolldíszes sisakos lovassal 8-10. század. (Wikimedia Commons)

A kitűnő megfigyelő, Mikszáth fantáziáját is megmozgatta a tollhordás divatja: „a strucctollak helyett a darutoll jött általános használatba, mégpedig a csalma (hosszúkás süveg) hátulsó részébe szúrva. Egy kis szelíd talpnyalás az egész. A megboldogult Hunyadi János viselte így.”4 Az író az egykori kormányzónak a Thuróczy krónikában található képére utal, és azt is helyesen tudja, hogy a 16. századtól elterjedtek a daru-, kócsag-, gém-, sas- (ráró)- és sólyom- (kerecsen) tollak.5 Ezeket többféle erénnyel köthették össze. A ragadozómadarak tolla sebességükre emlékeztetett: nem szépségük miatt, „hanem a gyorsaságnak jelére viselik; valamint a sólyom, amely mihelyt meglátja a prédát, nem késik, hanem mint a süvöltő szél száll reá, úgy szükség a vitéznek, mihelyt megfáradott az okosságban a szándék, mint a sólyomnak, menni az ellenségre.”6 Balassi Bálintnál a vitézek mint jó rárók, mezőn széllyel járók,/ vagdalkoznak, futtatnak.”7

A darutoll a katonák számára ugyancsak fontos tulajdonságra, az éberségre emlékeztetett például Zrínyi Miklósnál: „végy példát az darvakról és a vadludakról, nem tészik szárnyok alá fejeket, és nem alusznak míg istrázsát ki nem állítnak; gondold meg, hogy az ellenség is nem alszik, hanem vigyáz.”8 A kor másik nagy költője Gyöngyösi István mindezt versben is elmondja:

Párduc-bőr a hátán, tollas bot kezében,/ Három száll darutoll strázsál süvegében” vagy: Két vigyázó daru strázsállja süvegét,/ Akikkel tollazta feje gömbölységét.”9

File:John Hunyadi (Chronica Hungarorum).jpg
Hunyadi János a Thuróczy-krónikában (Wikimedia Commons)

A tollak hordását különféle tokok segítették. Aki megengedhette magának, díszes foglalatot: pajzs vagy kör alakú forgót készíttetett, amelybe gyakran nem is tűztek tollat, azokat mozgatható vagy rögzített díszes lemezekkel, zománcos ékköves ágakkal helyettesítették. Ennek korai példáját láthatjuk Corvin János 1486-ban készült portréján. Hasonló rendeltetésű ékszer a kerek vagy ovális alakú medály.10 A főurak egész vagyonokat fizettek egy-egy drágakövekkel gazdagon borított, ezüstből készült vagy éppen aranyozott darabért. Hallunk „tiszta arany zománcos, a közepén egy szép öreg zafír, tizenhárom rubinttal rakott” forgóról, 11 vagy olyanról, melyet 225 rubint és 48 arany díszített.12 Mindez nem csekély súlyú lehetett, amire egy korabeli vers is utal: „Tíz font (azaz körülbelül 5 kg) az tolltokja terhesült fejének”.13

Baldassare Estense A fiatal Corvin János (1486); a forgó a kép bal oldalán látható: gyöngyös keretelésű, drágaköves tollforma, alján a rögzítésre szolgáló tűvel (Wikimedia Commons)

Nem csodálkozhatunk rajta, hogy a tollak, forgók a „piperés” öltözet elmaradhatatlan részeként a rang vagy akár a fényűzés, hivalkodás jeleivé válhattak. Báthory Gábor gyilkosai az új fejedelemtől (Bethlen Gábortól) bocsánatot, sőt jutalmat remélve „az országgyűlésre nagy tollasan, dalián bementek.”14 Zrínyi Miklós (aki korábban úgy tartja: a toll megékesíti az embert) imígyen korholja kora ifjait: „egy forgóval, egy varrott lódinggal pipeskednek …semmi jót nem követnek.”15 Az erdélyi esküvőkön a vőlegény jókora sastollas forgókkal vett részt, és „addig az hálóhelyig rendszerént szerszámos paripán s tollason jött”, a násznép közt „az ifiak mindinkább forgósak voltak”, a násznagy hintója előtt menők a párduc- vagy tigrisbőr mellett daru- esetleg kerecsentoll forgót viseltek, még a szolgák közt is sokan hordták. A fejedelem asztalnoka „szerszámos paripán ülvén, hol rárótoll forgóson, hol darutoll, három szál lévén medályban foglalva az süvegiben, úgy vitette az étket.” Az étekfogók, a fő lovászmester, a vicelovászmester, és még számos „főember-szolga” szintén forgósan látták el feladataikat az udvarban.16 Mikor egy csaló Károlyi Sándor elhunyt öccsének adta ki magát, a gróf a következőképpen panaszkodott: „felparipáztam, forgosítottam, párduc bőrösítettem, egy szóval úri módon jártattam.”17 A Károlyi nevéhez fűződő szatmári békét követően a Rákóczihoz csatlakozó jobbágyok is letették „a forgót és farkasbőrt”, visszavették a zekét és a bocskort, „mert nem disznó orrában való az aranyperec” – ahogyan egy rosszmájú kortárs fogalmaz.18

Heltai Gáspár fordításában a 16. század második felétől széles körben ismert Ezopusz 28. fabulája, melyben a holló pávatollakkal büszkélkedik. Egy református prédikátor úgy veszi át a történetet, hogy „lúdként nem lün módod a darutollban való piperében”. E meséből alakult ki az ismert szólás: idegen tollakkal ékeskedni.19 A darutollakról különösen sokat hallunk, ahogyan az Erdély régi, együgyű alázatos idejét” a 17. század első felében felelevenítő Apor Péter írja: számos egyéb toll mellett mindenekfelett gyönyörűséges volt, mikor három szál darutollat köves medályban rakva tettek az ifjak süvegekben.20

Magyar sisakok a XVI–XVII. századból (Nemes Mihály – Nagy Géza: Magyar viseletek története, Franklin Társulat,, Budapest, 1900.)
File:Zrínyi Miklós horvát bán.jpg
Zrínyi Miklós, a szigetvári hős (Wikimedia Commons)

 

Díszöltözet, kócsagtollforgós fejfedővel (Iparművészeti Múzeum)

Nem csupán a forgók és medályok, maguk a tollak is nagy értékkel bírtak, Bethlen Gábor egy kócsagtollát (hacsak nem forgóstól) ezer aranyra becsülték.21 Tisztogatták, gondosan őrizték őket, szálanként számba vették az összeírások alkalmával, végrendeletekben is olvashatunk róluk.22 Egy 1543-as testamentum szerzője a hagyományozott tollról megjegyzi, hogy azt „az én uram és szerelmes atyámfia: Werbőczy Imre” hagyta rá.23 Számon tartották őket az ingóságok között: egy 1566-ból származó leltárban se több se kevesebb, mint 124 darutollat jegyeztek fel,24 Thököly Imre vagyontárgyai közt is szép számmal írtak össze.25

Lakodalmak, keresztelők alkalmával kölcsönözték, de ajándéknak sem lehetett utolsó. A 16. század közepétől hallunk darutollküldésről,26 és -kérésről: megszolgálnám kegyelmednek, ha szerezhetne húsz vagy huszonöt szál szép fehér darutollat.”27 Ezért is tartották nagy becsben a főúri udvarokban tartott szelíd madarakat: vigyázni kellett rájuk, hogy a darvász tollukat meg ne törje.” Nádasdy Ferenc kapuvári tiszttartója így ír urának 1572-ben: „Küldtem vala te nagyságodnak valami darutollakat, kiket nagyságod itt való darvai neveltek.”28 „Ha valahun egy szál (ha kettő lehetne, annál jobban esnék) daru tollat kaphatna kegyelmed, kegyelmednek megszolgálnám” – kérik Teleki Mihályt Szászrégenből 1661-ben.29 Az ország másik végében Batthyány Ádámhoz fordulnak, hogy „egy csoport darutollat, vagyis inkább az maga szál-darutollát forgóstul azon időre kölcsönadni méltóztatnék.”30 Egy pár gémtoll a császár szolgálatában álló Básta generális számára méltó ajándéknak számított.31 Az is előfordult, hogy a gyulai török szandzsákbég a lippai magyar kapitánynak küldött darutollat,32 aki a következő évben Bethlen Gábornak juttatott.33 Egy évtized múlva Balassa Zsigmond küldött ajándékba kócsagtollat a temesvári pasának.34

Erdélyi forgó a 17. századból, forgatható tollas szárnnyal, láncon függő félholddal. (Iparművészeti Múzeum)

A lovak homlokára ugyancsak tűzhettek pazar, üstöknyomtatónak vagy lóhomlokelőnek nevezett tolltokokat, bársonyra varrott, drága medályban rakott három s néha két szál daru-, esetleg kócsagtollal”, ami a ló gazdájának rangjától függött.35 Egy fejedelmi menyegzőn a menyasszony fogadásakor nyolc párducbőrökkel borított török” ló vonult fel, homlokelőjén három-három darutollal, a vőlegény öccse lovának farára két darutollat helyeztek.36 Gyöngyösi István a török nagyvezír lován figyeli meg a „szép medályos kolcsogot”,37 Mikes Kelemen Sztambulban a szultán környezetében írja le a tollal díszített lovakat.38 Egy erdélyi esküvőn a menyasszony hintója elé fogott hat lón egy-egy medályba foglalt darutollat viselt, a vőlegény „festett portai paripáján” pedig két szál darutoll volt.39

Lóhomlokdísz a 16. századból tolltokkal.(Temesváry Ferenc: Díszes nyergek, lószerszámok. Bp. 1995. 65. o.)

A süvegbe vagy kalapba tűzött toll rangjelző eszköz, státuszszimbólum lehetett. Szigetvár hős védője, midőn a kirohanás előtt legszebb ruháját öltötte magára, sisakjára kócsagtollat tűzött.40 1643-ban a Báthoriak magánhadseregének menyegzői díszbe öltöztetett gyalogos közkatonái egy szál, a tizedesek két szál fehér strucctollat hordhattak, a vőlegény süvegében egy kócsagtoll és 10 szál fehér darutoll virított, míg öccséjén a kócsagtoll mellett 5 szál fehér darutoll volt.41 Egy évszázaddal később Károlyi Sándor huszárezrede törzstisztjeinek parádéhoz a süvegre kócsagtollat, alacsonyabb rangú tisztjeinek aranyos ezüst forgót, sastollat, a zászlótartóknak szintén kócsagtollat adott.42

A kócsagtoll számított a legelőkelőbbnek, ahogyan a németek” 1687-es erdélyi bejövetelét” követő nájmódi”-ból kiábrándult Apor írja: A férfiak azért azelőtt az nagyja az embereknek nyusztos süveget viselt pompára, medály rajta s abból kócsagtoll állott ki.”43 Az alacsonyabb rangúaknak daru, sas vagy strucctoll járt.44 Fekete színben a fejedelmi méltóság jelvénye lett, megjelent az erdélyi uralkodók portréin, pénzein is.45 A török szultántól a kinevezéssel (adhnámé) együtt küldött kellékek (például bot, zászló, süveg) közt a toll vagy a forgó is szerepelhetett – ilyet kapott Bocskai István 46 vagy II. Apafi Mihály.47 A magyar királyok szintén viselték. Mikszáth a Hunyadi Mátyást helyettesítő „Mujkó király” fejfedőjére képzeli oda a kócsagtollat,48 ám így írják le 1611-es prágai bevonulásakor II. Mátyást, és több Habsburg uralkodót ábrázoltak tollal (például III. és IV Ferdinándot, I. Lipótot).49

File:Bathori chalkographia.jpg
Báthory István erdélyi fejedelem (Wikimedia Commons)

Báthory István krakkói temetésén kopján vittek egy süveget rajta két szál fehér darutollal – a beszámoló szerint azt jelképezte, hogy erdélyi fejedelemként az ellene támadó trónkövetelőt legyőzte, így nem sikerült „kiszaggatni” Báthory fejéből a tollat. Ugyanott a király lován annak öltözékével vonult udvarának egy kócsagtollas tagja.50 A román Vitéz Mihály Gyulafehérvárra „magyar” süveggel vonult be, amelyet „a baleári daru fekete bóbitájából készült, gazdag tollbokréta ékesített.”51 Bethlen Gábor 1623-ban lovával együtt „tollason” vett részt a császári generálissal folytatott tárgyaláson, három év múlva házasságakor menyasszonyát kócsagtollasan várta, lován is az díszelgett.52 1632-ben a svéd követ figyelte meg I. Rákóczi György kócsagtollát,53 Apafi Mihály tolla úgy állt, „mint egy tisztító seprű, olyan szélesen, olyat pedig másnak nem volt szabad viselni.”54 II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésre való ünnepélyes bevonulásakor hordott fekete kócsagtollat.55

A toll a vitézi öltözék része, e nélkül járni szégyennek számított.56 Zrínyi így érzékelteti a veszélyt: “ellövék lovamat/ Ágyuból, s másodszor fejemből tollamat/ Elszaggatták; közel láttam halálomat.” Károlyi Sándornak egy 1705-ös ütközetben törött el forgója.57 A toll vagy forgó sérülése figyelmeztető jel lehetett, mint Kemény János egyik követtársánál, akinek „süvegéből a darutollakat az szél leveté és noha felvövék ugyan, de talán ugyan rossz ómenje lőn az jövendő dolgoknak.”58 Hasonlóképpen járt állítólag II. Rákóczi György tragikus végű lengyelországi hadjáratán, amikor a krakkói várban a lováról leszállva az egész ottani tanács szeme láttára „hanyattá esett. Süvegében lévő aranytoll kettétörött. Nagy jel volt jövendő szerencsétlenségire.”59

File:Misu Popp - Mihai Viteazul.jpg
Vitéz Mihály egy 1881-es festményen (Wikimedia Commons)

A nők szintén kedvelték például a fehér, fekete, vörös és testszínű strucctollakat.60 A dúsgazdag Thurzó György lányának hozományában szerepelt egy „nyári, fekete bársony süveg vert ezüsttel tűzött, az pártázatjában tizenegy gyöngyös boglár vagyon, mindenik mellett egy-egy öreg gyöngyszem, egy medály, melyben egy öreg vörös kő vagyon és négy gyöngyszem és az toll mellett egy gyöngyös bokréta.61 Alaghi Menyhértné, 1619-ben Regéc várában hírül véve a Bethlen-pártiak homonnai vereségét, „örül, vigad, kacag és tapsol örömében, tollas süvegét a fejébe fölteszi, és mint a Herodiás leánya táncot jára.”62 A fennmaradt összeírásokból nyomon követhetjük azoknak a tollaknak a „kálváriáját”, melyeket Bethlen Gábor özvegye követelt vissza Erdélyből való távozása után, és csak sok év után kapta meg őket. Köztük található „seprű”-, strucc-, fehér gém-, tarka gém-, és egy olyan kócsagtoll, melyet a fejedelem állítólag kölcsönkért, míg özvegye szerint ajándékba kapta; végül e toll helyett jóvátételként 750 forintot kapott I. Rákóczi György fejedelemtől.63 Brandenburgi Katalin rövid ideig betöltötte a fejedelmi tisztséget, őt is ábrázolták strucctollal.64 Károlyi Judit ingóságainak 1666-os összeírásában olvashatunk strucctoll alakú „hajba való”-ról, melyben hatvanöt gyémánt volt.65 A tollakat időnként egyszerűen hajba tűzték: „a kisasszonyok, sőt elévaló fő nemes leányok is az fejeken kétfelől, az homlokokra feleresztve sokszínű festett structollakat viseltenek, s igen díszesek voltak azokkal”.66 Gyerekek is hordhattak tollat, így festették meg például a négyéves II. Rákóczi Ferencet.67

Brandenburgi Katalin fejedelemasszony. (Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. Bp. 1905. 141.)

A törököknél ugyancsak gyakoriak: II. Bajazid szultán egyik ábrázolásán éppúgy megfigyelhetjük, mint a Zrínyi által bemutatott Szulejmánon: „Ül vala mereven nagy császár nyeregben,/ Fejér vékony patyolat (azaz turbán) vagyon fejében,/ Két csoport kócsagtoll alá áll széltében…”68 A költői leírással megegyezik egy korabeli kémjelentés: a török uralkodót az ostromkor valóban fekete kócsagtollal látták.69 Az oszmánok már Buda elfoglalásakor úgy fosztották ki az úrszabásúakat, hogy „se ruhájuk, se lovok, se pénzek, se fegyverek, se tollok süvegükön nem marada”.70 A 16. század közepén a janicsárok elöljárói kis ezüst tolltokban kócsagtollból készült, seprűhöz hasonló tollcsomót viseltek, „mintha csak farsangi maskarában lennének.”71 A janicsárok 1606-ban feljegyzett törvényei alapján a tollak rangjelző szereppel bírta: előírták, hogy kik hordhatnak daru- vagy éppen kócsagtollat, és kiket illet meg a tollforgó viselésének joga.72 Ugyanebben az időben egy erdélyi követ a szultánon két csomó fekete gémtollat figyel meg, ám „ha valahová kimegyen mezőre vagy másuvá mulatni, három bokor szokott lenni.”73 Egy másik követ kócsag- vagy darutollas perzsákról ír.74 Mikes Kelemen szerint a szultánt három, a nagyvezírt kettő, a többi magas rangú hivatalnokot egy tollból álló bokréta illette meg.75

A kis II. Rákóczi Ferenc
A négyéves II. Rákóczi Ferenc (Forrás)

 

A győzelmek után a fővezér a zsákmányból darutollforgókat osztogatott, amiből egy török útleírás szerzője is részesült.76 Szívesen fogadták ajándékba, nemcsak a török uraknak illett adni, de inasuknak, szolgájuknak, szakácsuknak, lovászuknak stb. úgyszintén. Valóságos „tolléhség” dúlhatott: oszmán tisztviselők panaszkodnak katonáikra, akik fizetség nélkül követelték a darutollakat.77 A visszaélések hatására IV. Mehmed szultán 1677-ben rendelettel igyekezett véget vetni e szokásnak.78 Nagykőrös városának tolladózását évtizedeken keresztül nyomon követhetjük a fennmaradt iratokban, 1682-ben például hat darab darutollat kellett adniuk, amennyiben képtelenek voltak előteremteni azokat, bizonyos összeggel kellett kiváltaniuk.79 Az is megesett, hogy a törökök mellett a magyar földesuraknak is tollakat kellett szolgáltatni.80 A helyzet a Rákóczi-szabadságharc idejében sem változott: amikor Kőszeg „készült kézfogáshoz nyalka kurucokkal,/ Midőn eleiben mentek nagy ajándékokkal,/ Kócsag-tollyut adván nékik arany koszorúkkal.”81 Pécsett vagy Kecskeméten szintén daru- vagy kócsagtollat kívántak a kurucok adóként.82 A forrásokból tehát a tollak és a hordásukra szolgáló különféle forgók, medályok nagy fontossága rajzolódik ki a 16-17. században: a kor katonai viseletének csakúgy részei voltak, mint a főurak díszes öltözékének. A tollak kitüntetett szerepe a későbbiekben is megmarad, sőt a parasztság körében is elterjednek. Erről azonban majd egy másik alkalommal lesz szó.

File:Zrínyi Miklós lóháton.jpg
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a szigetvári hős dédunokája (Wikimedia Commons)


Az NTF Történész Műhely ingyenesen teszi mindenki számára elérhetővé tudományos eredményeit, ingyenesen bocsátja rendelkezésre ismeretterjesztő cikkeit. A szerkesztés, tördelés és a honlap fenntartása azonban nekünk is pénzbe kerül, kérjük, adományával támogassa ügyünket, hogy a jövőben is elérhetővé tegyük cikkeinket olvasóink számára. Szíves támogatásukat Patreon oldalunkon (link) várjuk.


Jegyzetek, felhasznált források és szakirodalom:

1 José Ortega y Gasset: A szerelemről. Bp. 1942. 69.

2 Thomas Mann: József és testvérei. Bp. 1963. 556., 576., 578., 600. stb., Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Bp. 1996. 78.

3 Bálint Sándor: A régi szegedi pákászok és madarászok. In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971/1. 121.

4 Mikszáth Kálmán: A szelistyei asszonyok. Bp. 1961. 125.

5 Varjú Elemér: A magyar viselet a középkorban. In: Domanovszky Sándor (szerk):Magyar művelődéstörténet I. 349., Uő: A magyar viselet a középkor végén. In: Uo. II. 492., Höllrigl József: Magyar és törökös viseletformák a XVI-XVII. században. In: Uo. III. 371-2., Nemes Mihály – Nagy Géza: Magyar viseletek története, Franklin Társulat,, Budapest, 1900.

6 Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy. In: Uő: Prózai művei. Bp. 1985. 131.

7 Balassi Bálint: Egy katonaének

8 Zrínyi M. i. m. 129.

9 Gyöngyösi István: Porábul meg-élegedett… In: Uő: Összes művei II. Bp. 1921. 143, 147.

10 H. Kolba Judit: Ötvösség és ötvösmunkák. In: Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Bp. 1986. 324.

11 Merényi Lajos (közli): Az első herceg Eszterházy fraknóvári ingóságainak leltára 1650-ből. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 10. (1903) 168.

12 Sugár István: Pekri Lőrinctől maradott res-mobiliáknak osztálya. Művészettörténeti Értesítő 40. (1991) 209.

13 Badics Ferenc: B. Palocsay György „Nay Modi”-ja. Irodalomtörténeti Közlemények 22. (1912) 8.

14 Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája. Bp. 1980. 90.

15 Vitéz hadnagy In: Zrínyi Miklós: Hadtudományi munkái. Bp. 1976. 189.

Az török áfium ellen való orvosság. In: Zrínyi Miklós: Prózai művei i. m. 216.

16 Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest. 1978. 46, 92-3, 98.

17 Pásztor László: Károlyi Sándor önéletírásának ismeretlen részlete 1698-1703. Magyar Könyvszemle 69. (1945) 104.

18 Cserei Mihály: Erdélyi históriája. Pest 1852. 456-7.

19 O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Bp. 1988. 464.

20 Apor i. m. 61.

21 I. Rákóczy György és Brandenburgi Katalin között folyt tárgyalások iratai az özvegy fejedelemasszonyt illető ingóságokról 1629-1636. In: Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek I. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Bp. 1888. 255.

22 pl. 1576-ból. Sörös Pongrácz (közli): Végrendeletek a 16-17. századból. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 12. (1905) 265. Példák 1630-ból és 1697-ből: Báró Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás III. Bp. 1879. 258, 360., példák 1661-ből: Géresi Kálmán: A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára IV. Bp. 1887. 414.

23 Takáts Sándor: A magyar madarászat a török korban – A darvászat. In: Uő: Rajzok a török világból III. Bp. 1918. 83.

24 Bajony István és Bajony János ingó javainak leltára. 1566. In: Géresi Kálmán: A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára III. Bp. 1885. 365.

25 Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai. Közli Thaly Kálmán. Bp. 1873. 160., 161, 175, 201, 215, 247. Lásd még pl. Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből. Közli Komáromy András. Történelmi Tár 1901. 592. 1626-os összeírás: Géresi i. m. IV. 220. Gróf Csáky Ferenc és István ingóságainak jegyzéke. 1642. máj. 9. In: Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. II. Oklevelek 1500–1818. Bp. 1919. 716.

26 Baraczka István: Győr-Sopron megyei adatok a XVI. század derekáról a Nádasdy-számadásokban (1544-1554) Soproni Szemle 26. (1972) 58.

27 Kerecsényi László levele Csányi Ákoshoz, Bagod (ma Zalában Zalakomár település) 1558. nov. 10. Történelmi Tár 1907. 125.

28 Takáts i. m. 89.

29 Rhédey Ferenc 1661. jan. 14-i levele Teleki Mihálynak. In: Gergely Samu (szerk): Teleki Mihály levelezése II. Bp. 1906. 10. Lásd még pl. Kövér Gábor 1656. dec. 14-i levele Teleki Mihálynak. In: Gergely Samu (szerk): Teleki Mihály levelezése I. Bp. 1905. 27.

30 Az 1689-es levelet idézi Takáts i. m. 119.

31 Szabó T. Attila (szerk): Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. Bukarest 1984. 564.

32 Huszein gyulai szandzsákbég 1604. június 24-i levele Rákóczi Lajos lippai kapitánynak. In: Gyárfás István (közli): Két magyar köriratú pecsét 1600 és 1613-ból. Történenelmi Tár 1879. 396.

33 Bethlen Gábor 1605 május 26-i levele Rákóczy Lajosnak. In: Szilágyi Sándor (szerk.): Erdélyi Országgyűlési Emlékek V. Bp. 1879. 383.

34 Balassa Zsigmond támadása. Közli: Barabás Samu. Történelmi Tár 1881. 564.

35 Apor i. m. 61. „egy vas homlokelő tollastól… három homlokelő”  Thúry György hagyatéka (1571). Századok 4. (1870) 724, 726.; „2 ezüst aranyas lóhomlokelő, egyik zománczos, másik sima szabású. Egyiken három ezüst toll tok, másikon egy.” Merényi Lajos (közli): Várday Kata ingóságai (1589). Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 12. (1905) 261. Bethlen Gábor végrendeletében a lószerszámok közt ugyancsak olvashatunk több tolltokos homlokelőről. Lásd: Bethlen Gábor fejedelem végrendelete. Marosvásárhely 1878. 61-3.

36 Követjelentés II. Rákóczi György és Báthory Zsófia menyegzőjéről. 1643. jan. 24. – febr. 14. In: Szilágyi Sándor (szerk.): Erdélyi országgyűlési emlékek X. Bp. 1884. 357.

37 Gyöngyösi István: Porából meg-éledett… In: Uő: Összes művei II. Bp. 1921. 150.

38 Mikes Kelemen: Törökországi levelek. 129. levél.

39 Apor i. m. 61-2, 92.

40 Szigeti veszedelem XV, 14.

41 Követjelentés i. m. 353, 357. Lásd még: B. Szabó János – Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelemség hadserege. Bp. 1996. 95

42 Ságvári György: Magyar huszáruniformis a 18. században. In: Szabó János; Hausner, Gábor (szerk.) „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak.” Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp. 2007. 250.

43 Apor i. m. 60. Ld. még: Ságvári i. m. 251.

44 B. Szabó János – Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelemség hadserege. Bp. 1996. 95.

45 Tollforgós prémes süveg utal a fejedelmek rangjára. Tompos Lilla: A budapesti Costumbilder aus Siebenbürgen kódex viselettörténeti áttekintése. In: Oborni Teréz – Tompos Lilla – Bencsik Gábor: A régi Erdély népeinek képeskönyve. Kéziratos viseletkódex az Apafiak korából. Bp. 2009. 31. Mikszáth Kálmán A kis prímás c. regényében a nádort szintén fekete kócsagtollba szerepelteti. 92.

46 Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák maradványai. Pest 1867. 106.

47 Czegei Vass György naplóját idézi: Sebestyén Mihály: Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv. 1999. 418.

49 Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. Bp. 1905. 21, 143, 195., Evlia Cselebi magyarországi utazásai 1664-1666. Bp. 1908. 186. 

50 Jakó Klára: Adalék fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv. 1996. 201.

51 Szamosközy István: Erdély története (1598-1599, 1603). Bp. 1981. 286.

52 Kemény János fejedelem önéletírása. Pest 1856. 57, 83.

53 Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten 1054-1717. Bp. 1891.

54 Apor i. m. 50.

55 Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc, Budapest, 2004. 357.

56 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. I. Bp. 1904. 510.

57 Szigeti veszedelem V, 19. Magam az forgóm felső sugarát találtam hegyes tőrrel eltörni s elveszett. In: Kovács Ágnes (szerk): Károlyi Sándor levelei feleségének 1704-1720 I. Debrecen 1994. 38.

58 Kemény 52.

59 Petrityvity-Horváth Kozma önéletírása 1634-1660. In: Történelmi kalászok 1603-1711. Pest 1862. 20.

60 Károlyi Kata hozománya, 1595. In: Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. Bp. 1879. 87. Báró Esterházy Ilona hagyatéka, 1651. Uo. 314.

61 Thurzó Zsuzsanna hozománya 1603. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. Bp. 1879. 108.

62 Sepsi Laczkó Máté krónikája. In: Mikó Imre (szerk): Erdélyi történelmi adatok III. Kv. 1858. 243.

63 I. Rákóczy György és Brandenburgi Katalin között folyt tárgyalások iratai az özvegy fejedelem asszonyt illető ingóságokról 1629-1636. In: Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek I. Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása. Bp. 1888. 255, 283, 321-2, 328, 335, 347, 356, 361, 369, 373, 382.

64 Szendrei 141.

65 Károlyi Judit ingóságainak összeírása 1666-ban. In: Géresi 459.

66 Apor i. m. 57, 119.

67 Tatay István hagyatéka, 1607. In: Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. Bp. 1879. 125.

68 Szigeti veszedelem II, 36.

69 Takáts i. m. 83.

70 Verancsics Antal: Magyar krónikája. In: Podhradczky József: Eredeti két magyar krónika minő veszedelem érte a mohácsi ütközet után Magyar országot és miként jutott Buda a töröknek rabságába. Pest 1833. 60.

71 Derschwam János beszámolója Konstantinápolyból 1553-55-ből. Idézi: Tardy Lajos (közreadja): Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. Bp. 1977. 314.

72 Török-magyar hadtörténeti emlékek. In: Ágoston Gábor – Fodor Pál (szerk.): Elbeszélő kútfők, 1. kötet. A janicsárok törvényei (1606).  Bp., 1989.

73 Szamosközy István: Történeti maradványai 1542-1608. IV. kötet. Vegyes följegyzések. Bp. 1880. 205.

74 Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Bukarest, 1972. 279.

75 Mikes Kelemen: Törökországi levelek. 177. levél, Domanovszky Endre: Korok ruhái. Bp. 1979. 237.

76 Evlia Cselebi 1660-1664 i. m. 304.

77 Hegyi Klára: Jászberény török levelei. In: Szolnok megyei levéltári füzetek 11. Szolnok, 1988. 106.

78 IV. Mehmed 1677. januári fermánja. In: Szilády Áron – Szilágyi Sándor (kiad): Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból. II. Pest. 1863. 37.

79 Uo. I. 20. 22, 38, 46, 49, 55-6, 63-4, 84-5, 90 stb. 384-ig. II. 18-9, 94.

80 1652-ben. Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve 13. (1897) 51.

81 A magyar városokrúl. In: Esze Tamás – Kiss József – Klaniczay Tibor (szerk): Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. Bp., 1953. 316. vagy Más volt eddig, másképp lesz most. Válogatás a kuruckor költészetéből, A nemzeti szövetség hymnusával és II. Rákóczi Ferenc imájával. Vál. Bettes István. Dunaszerdahely 2004. 51.

82 „12 embernek való darutollat, vagy kócsagot úri tokokkal együtt.” Péts városára Rákótzy hívei által vetett adónak jegyzéke. Tudományos Gyűjtemény 20. (1836) 5: 94., Takáts i. m. 86. Korábban: HU MNL OL Urbaria et Conscriptiones E 156 – a. – Fasc. 041. – No. 001. Sárospatak Inventáriuma (1629)

A nyitóképen Báthory István lengyel királyként Pszkov ostrománál, Jan Matejko festményén.

Facebook Kommentek