Székesfehérváron eltemetett királyaink azonosítási lehetőségei

Holczmann Balázs

A házi feladat

Korábbi cikkemben (Árpád-házi királyaink nőági azonosítási lehetőségei) arra próbáltam rámutatni, hogy a milyen azonosítási lehetőségeink merülnek fel az idén megvizsgált II/52-es csontváz, I. András és III. Lászlóval kapcsolatban [18]. Ebben a rövid összefoglalóban pedig arra próbálok rámutatni, hogy a genetikai vizsgálatokkal milyen további lehetőségeket nyitnak meg további királyok azonosítására, és milyen nem magyarországi sírok adhatnak támpontot az eredmények bizonyítására.

Ahhoz hogy a gondolatmenetet jobban megértsük, foglaljuk össze közérthető formában, hogy az úgynevezett „DNS vizsgálat” milyen analíziseket jelent:

 1. Autoszomális markerek: Sejtmagban található 22 testi kromoszómán találhatóak. Az osztódás kapcsán rekombináció játszódik le emiatt több generáción keresztül nehezen követhető és közös ősre nem vezethető vissza. Elsősorban vérségi rokoni kapcsolatok azonosítására alkalmas nem túl távoli rokonság esetén. Azonosítás alapja a hasonló ismétlődések (STR Short Tandem Repeat).
 2. Mitokondriális DNS (mtDNA): Nem a sejtmagban található, hanem a mitokondriumban. A teljes DNS állománynak kevesebb, mint 1%-a. Csak anyai ágon öröklődik, nem kombinálódik, de sűrűn mutálódik. Régi csontmaradványok azonosítására nagymértékben alkalmas. Mutációi jellemző földrajzi megoszlást mutatnak, erre tértem ki korábbi cikkemben a haplocsoportok elemzése során.
 3. Y-kromoszomális markerek (Y-DNA): Sejtmagi ivari kromoszómán található. Nem kombinálódik, csak mutálódik. Családi rokonság visszakövetése lehetséges viszonylag nagy időmélységben. Ez alapján lehet a nemi hovatartozást meghatározni.  Szintén haplocsoportba rendezhetők. Azonosítás alapja a hasonló ismétlődések (STR Short Tandem Repeat).

Ezeket a markereket és változásaikat egy újabb kutatás szerint nemcsak külön-külön, hanem egymással összhangban is lehet vizsgálni, és a három vizsgálat eredményeinek összehangolása után lehet megállapítani  a rokonsági kapcsolat valószínűségét. Ez az újfajta eljárás nagy biztonsággal meg tudja adni a rokoni kapcsolat erősségét [1]. Sok minta összehasonlítása kézzel igen nehéz, ezért erre a kombinált módszerre számítógépes program is készült, ami felgyorsítja az eredmények kiértékelését.

Az idén publikált Árpád-házi csontmaradványokon elvégzett vizsgálatok szerint [2] egy csontvázat (II/52) tudtak III. Béla nagyszülőjeként vagy nagybácsijaként azonosítani, aki II. Vak Béla, II. László vagy IV. István lehet[18].  Megállapítható hogy királyaink férfiágon az Y markerek alapján a R1a haplotípusba tartoznak.

Tegyük fel, hogy elvégezzük a csontkamrákban lévő csontok fenti három típusú kombinált analízisét. Ezek után a következő rendező elveket lehetne felállítani, zárójelben a DNS analízis típusa:

 • R1a Y-DNA haplotipus a férfi csontoknál (III.), ez alapján valószínűsíthetők az Árpád-házi férfi uralkodók.
 • T2b2b1 mtDNA haplotipus (II.), ez alapján valószínűsíthető: II. Vak Béla, II. Géza, II. László, IV. István.
 • Nemi jelleg (III.)
 • Rokonsági kapcsolatok (női ág és tervéri kapcsolat II; egyéb rokonság I. és III. analízis alapján)
 • Csontok korának antropológiai vizsgálata az elhalálozott életkorára vonatkozóan
 • Csontok C14 kormeghatározása.

Ezen rendező elvek alapján csoportokat kellene képezni amibe el tudjuk helyezni az egymással összehasonlított csontpárokat. Az alábbi ábrán a lehetséges rokonsági fok és C14-es század besorolás alapján láthatjuk, hogy elvileg kiket azonosíthatnak az éppen vizsgált csontpárok azok közül, akiket Fehérváron temettek el. Jól látható hogy ez a vágás elég jól szétválasztja a párokat. Ahol több pár esik egy csoportba ott pedig a csoportok belül a csontok életkora és a nemi azonosítás alapján lehet megállapítani a lehetséges királyokat és királynőket. Mivel III. Béla-t azonosítottnak tekinthetjük így majdnem minden kombináció elvileg azonosítható a fenti rendező elvek szerint, egyedül az ellenkirályok (II. László és IV. István) között nem fogunk tudni különbséget tenni:

 

Miért nem lehetünk mégis biztosak ezek után sem?

 • A C-14 kormeghatározás tévedhet, mivel a csontok rendkívül külső behatásnak voltak kitéve
 • A csontok más emberek DNS-vel fertőződhettek a felületükön.
 • Más emberek is temetkeztek itt és nem bizonyos, hogy kizárólag királyi és királynéi csontokat tartalmaznak a sírkamrák.
 • Nem biztos, hogy a rokonsági kapcsolat megfelelően magas valószínűségű a számítások után.

Ezért szükséges olyan rokon DNS ellenőrzése, akinek sírja bizonyosan megállapítható. Nézzünk hát körül. 

Külső azonosítási lehetőségek

Az alábbi ábrán a királyi családfákat próbáltam úgy megjeleníteni, hogy arról a rokonsági fok, elhalálozási életkor és temetkezés helyen egyértelmű legyen. Pirossal azokat emeltem ki, akiket a külső azonosításban be lehet vonni, sötéttel pedig azokat a királyainkat, akiket Fehérváron temettek el. Az itt eltemetett női előkelőségek is ki vannak emelve szürke háttérrel. A leszármazás irányát nyilak jelölik:

 

Az elemzésbe bevonandó sírok földrajzi elhelyezkedése:

 

Kezdjük az egyszerűbbtől a komplexebb esetekig először a nem Árpád-házi királyoknál:

I. János (Szapolyai János), II. Ulászló, II. Lajos. Szapolyai János testvérének Szapolyai Borbálának sírja megtalálható a Krakkói Wawelben. Prágában található II. Ulászló lánya, Jagelló Annának a [3] szarkofágja, aki II. Lajos testvére. II Ulászló testvérének, I. János Albert lengyel királynak sírja [4] szintén a Wawelben van. Testvérek esetén a mtDNA vizsgálat bizonyító erejű.

Jagelló Anna szarkofágja a prágai Szent Vitus székesegyházban

 

I. János Albert és Szapolyai Borbála sírja a Wawelben

II. Lajos azonosításában még további segítséget jelenthet anyjának, Cadalei-i Annának végig anyai ági ükanyja, Trastamárai Eleonóra (Kasztíliai Eleonóra), akinek sírja Pamplonában a mai napig fellelhető [5], itt is mtDNA vizsgálat lehet indokolt.

Kasztíliai Eleonóra sírja Pamplonában

 

I. Albert. Az ő azonosításban van egy kézenfekvő és egy bonyolult eset. I. Albert fia, V. László a prágai Szent Vitus székesegyházban található (Y-DNA analízis). Több forrás is megerősíti, hogy megvan a szarkofág, és nem bolygatták. Albert anyja, Johanna Zsófia bajor-straubingi hercegnő [6] és anyai nagyanyja, Briegi Margit (1342-1386) akinek lánya Margaret of Bavaria (Bajor Margit). Ez is tisztán nőági kapcsolat, tehát a mitokondriális DNS-e Margitnak és I. Albertnek meg kell egyeznie.

Margit sírja Dijonban

Károly Róbert és I. Nagy Lajos. Az első és legkézenfekvőbb nyom Nápolyba vezet. Itt található Lajos testvérének, Andrásnak, illetve Károly Róbert apjának és anyjának, Martell Károlynak és Habsburg Klemenciának, sőt, Károly Róbert nagyanyja, Mária nápolyi királyné sírja is [9]. Továbbá azonosítható Klemencia anyjának, Hohenberg Gertrúdnak a sírja is St. Paul im Lavanttalban [10]. Ebben az esetekben mind testvéri és anyai vonalon mtDNA vizsgálattal igazolható rokonsági kapcsolat.

András sírja a nápolyi katedrálisban
Anjou sírok ugyanott
Mária sírja a nápolyi Santa Maria Donnaregina templomban
Hohenberg Gertrúd sírja St. Paul-ban

I. Mátyás. Ahogy a költő mondja: „Sem utódja, sem boldog őse…” Az egyedüli nyom fiának, Corvin Jánosnak és unokájának, Corvin Kristófnak lepoglavai pálos kolostorban lévő sírja. Feltárás és komolyabb azonosítás nem történt, csak a sír fedőlapját helyezték a falra. Corvin János anyja, Edelpeck Borbála Klosterneuburgban az Ágnes-kápolnában van eltemetve, de sírja pontos helye nem lett feltárva [11]. A tavalyi év során, Gyulán, a ferences kolostor feltárása során, központi helyen csontmaradványokat találtak. Ez a kolostor Frangepán Beatrixnek, Corvin János feleségének nyughelye. Itt van eltemetve lányuk, Corvin Erzsébet is. Az csontmaradványok elemzéséről még nem született publikáció [12]. Van még egy azonosítási lehetőség, ami inkább arra szolgálhatna alapul, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, hogy Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond fia volt. Zsigmond apja, IV. Károly prágai Szent Vitus-székesegyházban lévő sírja jó állapotban lelhető fel [13]. Ebben az esetben a feltételezett kapcsolat nagyon mély (dédapa–dédunoka), és emiatt a sejtmagi DNS nagyon kombinálódhatott. Nőági azonosítási vagy kizárási lehetősége ennek a teóriának nincsen.

Lepoglavai Corvin János sír

Folytassuk most az Árpád-házi királyokkal szintén az egyszerűbbekkel kezdve:

III. László. Ahogy előző cikkemben jeleztem, elsősorban Aragóniai Konstancia palermói sírja alapján lehetnek azonosítani (mtDNA). Azért is a legkönnyebb az azonosítás az ő esetében, mivel gyermekcsontvázról van szó, és nagyapja, III. Béla már azonosítva lett (Y-DNA analízis).

II. Vak Béla-II. Géza-II. László-IV. István. Azonosításuk szintén előző cikkemben említett nőági sírok kutatása során lehetséges (Hedvig – Klosterneuburg, Mária – Backnang, Anna Dalasszéna – Isztambul).

Álmos herceg és Könyves Kálmán. Álmos esetében külső forrás vagy nyom nem merült fel. Kálmán (testvére) és II. Vak Béla (apja) relációban lehet megtalálni. Kálmán esetében sincs azonosítható külső nyom. Érdekes viszont, hogy feleségét Felicia magyar királynőt, akit szintén itt temettek el, azonosítani tudjuk testvére, II. Roger palermói sírja alapján (autoszomális vizsgálat) [14]. Ez a vizsgálat végérvényesen lezárhatja az a kérdést, hogy Kálmán vagy III. Béla nyugszik-e a Mátyás-templomban. Logikailag ez véleményem szerint már eldöntött, hiszen Kálmánnak nem volt olyan őse, aki 20-30 éves lett volna és Fehérváron lett volna eltemetve (lásd a II/52 -es csontváz azonosítása [18]).

II Roger sírja Palermoban

I. István és Szent Imre herceg. Imre herceg anyja, Boldog Gizella sírja Passauban megtalálható, így az anya-gyermek kapcsolat egyértelműen azonosítható lenne (mtDNA) [15]. I. István csontjaira indirekt módon lehetne következtetni Imre azonosítása után, amihez segítség lehet két relikvia, amit hagyományosan hitelesnek fogadunk el: az egyik a Szent Jobb, a másik a dubrovniki Szent Domonkos kolostorban őrzött koponya ereklye, amit I. Lajos ajándékozott a kolostornak [16][17].

Gizella sírja Passauban

 

Végül vegyünk számba azokat a híres női történelmi személyeket, akiket szintén Székesfehérváron helyeztek örök nyugalomra:

Luxemburgi Erzsébet. I. Albert felesége és V. László anyja. V. László prágai sírja alapján lehet felismerni (mtDNA).

Anjou Katalin: I. Lajos és Kotromanic Erzsébet hét éves lánya. Anyját is itt temették el, ezért jó eséllyel azonosítani lehet, de csak I. Lajos után (mtDNA + autoszomális vizsgálat).

Luxemburgi Margit. I. Lajos első felesége. Apja, IV. Károly prágai sírja alapján azonosítható. (autoszomális vizsgálat)

Hauteville-Felicia királyné: I. Kálmán felesége, apja II. Roger sírja alapján azonosítható (autoszomális analízis).

Chatillon Anna. Őt legalább tudjuk, hol van.

Szilágyi Erzsébet: Csak I. Mátyással kapcsolat lehetne lehetséges az azonosítás (mtDNA).

 

Mindeközben Európában

Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy etikus-e megbolygatni sírokat illetve megvizsgálni ereklyéket, amelyekről kiderülhetne, hogy nem hitelesek. Véleményem szerint, ha nem öncélúan, hanem egy erősen alátámasztott elmélet végső bizonyítására használnák, akkor ez megalapozott lehet. Európában is folytak, és folynak hasonló vizsgálatok. Vegyük sorra párat, hogy miként állnak a témához más országokban.

Anglia: Richárdot 2012 szeptember és 2013 február között fél év alatt sikerült azonosítaniuk. Itt leányági leszármazással (mtDNA teszt) tudták bizonyítani a csontváz kilétét 17, illetve 19 mélységű leszármazási lánc alapján [19].

Oroszország: Hasonló analízis alapján tudták azonosítani a teljes cári családot Jekatyerinburgban, és kizárni az olyan mítoszokat, mint Anasztázia elmenekülése [20]. A teljes sikert hozó vizsgálat 1991 és 1994 között három évig tartott.

Franciaország: 2013-ban elindult a Bourbon DNA Project [21]. Ennek keretében próbálják összehasonlítani a család jelenleg élő leszármazottjait (jelenlegi spanyol királyi család, pármai herceg) XVI. Lajos és IV. Henrik maradványaival [22]. Az eredmények további kutatásra adnak okot, mivel azok ellentmondóak [23]: a jelenleg élő Bourbon leszármazottak genetikai állománya statisztikailag megegyezik, ezzel ellentéteben a IV. Henrik fejereklyéje és XVI. Lajos vér maradványai különbözők. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy XVII. Lajos (XVI. Lajos fia) mumifikálódott szívének DNS vizsgálata azonosságot mutat a jelenleg élő Bourbon leszármazottak és Mária Antónia hajából (British Museum, Lady Abercorn hagyaték) vett minták alapján végzett DNS eredményekkel (24). Az ifjú Lajos Károly-t újra is temették 2003-ban, a párizsi Saint-Denis bazilikában apja és anyja üresen álló szarkofágja mellé. A francia királyok azonosítása a bazilika két csontkamrájában lévő csontok alapján hasonló bonyolultságú feladat, mint a miénk. Említést érdemel még Oroszlánszívű Richárd mumifikálódott szív ereklyéjének vizsgálata, ahol szintén túlléptek az etikai korlátokon [25].

Olaszország: Újra és újra felmerülnek a torinói lepellel kapcsolatos szenzációhajhász cikkek, mint például az, amit a History Chanel is átvett [26]: tudósok vizsgálják egy Keresztelő János ereklye és a lepel DNS-e közötti hasonlóságot arra alapozva, hogy a Lukács szerint Keresztelő János anyai ágú rokona volt Jézusnak [26]. 2015-ben a Nature magazinban jelent meg egy részletes elemzés a leplen talált növényi és emberi DNS maradványokról [27]. Mindenkinek ajánlom ennek a cikknek az elolvasását a benne foglalt érdekes megállapítások miatt, amiből érzékelhető lesz miért nincs értelme a fent megemlített kutatásoknak:

 • A lepel igen szennyezett.
 • Kismértékben találhatók rajta észak-amerikai és dél-kínai növényi pollenek is. A legtöbb növény a mediterrán régióból származik, de vannak olyan, amik csak az Alpokban találhatóak meg.
 • mtDNA vizsgálat történt a lepel külső és belső felületéről származó mintákból, és 6 különböző haplocsoportot sikerült azonosítani sok alcsoporttal. Érdekes, hogy egy kizárólag Indiában megtalálható csoport is található a leplen.
 • DNS vizsgálat sem megerősíteni, sem kizárni nem tudja a lepellel kapcsolatos feltételezéseket (középkori hamisítvány vagy Jézus korabeli közel keleti eredet).

A fenti listából is látható, hogy az elmúlt évtizedben a történészek és archeogenetikusok hatalmas erőfeszítéseket tettek arra vonatkozóan, hogy a feltételezéseket tényekkel támasszák alá, és megcáfoljanak bizonyos tévhiteket, akár annak árán is, hogy hitbeli, illetve etikai támadásokkal nézhetnek szembe.

Záró gondolatok

A fenti elemzésből látszik, hogy mekkora feladattal van dolgunk. Nem csak arról van szó, hogy egymás mellé kell tenni csontokat, hanem hatalmas éveken átívelő tudományos és szervező munka szükségeltetik a minimális eredmény eléréséhez is, a siker pedig nincs garantálva. Mégis úgy gondolom, hogy merjünk álmodni egy Nemzeti Pantheont, ahol leróhatjuk kegyeletünket királyaink és királynéink előtt. Mennyivel méltóbb lenne ez hazánkhoz, mint ahogy most nyaranta tömegsírjuk felett vascsövekből ácsolt tribünök előtt modern Yorickok szórakoztatják a nagyérdeműt. Adjuk meg a végtisztességet!

A szerző matematikus


Irodalomjegyzék:

 1. https://www.researchgate.net/publication/46382636_Pedigree_likelihood_ratio_for_lineage_markers
 2. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0609-7
 3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Jagell%C3%B3_Anna_lengyel_kir%C3%A1lyn%C3%A9
 4. http://www.wirtualnakatedra.pl/cathedral-of-the-kings/tomb-of-king-jan-olbracht/ ; https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Z%C3%A1polya ; http://www.agt.bme.hu/varga/foto/voltak/kul/jagello-an.html
 5. https://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Trast%C3%A1mara
 6. https://hu.wikipedia.org/wiki/Johanna_Zs%C3%B3fia_bajor%E2%80%93straubingi_hercegn%C5%91
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Brieg
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Bavaria
 9. http://www.sacred-destinations.com/italy/naples-cathedral
 10. https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_St._Paul_im_Lavanttal
 11. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1942-17FA3/1942-12-17FA4/corvin-janos-anyja-17FAB/
 12. https://mult-kor.hu/matyas-kiraly-unokajanak-nyughelyeul-is-szolgalt-egykor-a-gyulai-ferences-templom-20170828
 13. https://www.alamy.com/stock-photo-the-bronze-sarcophagus-of-emperor-charles-iv-left-and-sarcophagus-112103648.html
 14. https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Roger_szic%C3%ADliai_kir%C3%A1ly
 15. https://hu.wikipedia.org/wiki/Gizella_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
 16. http://www.magyarkurir.hu/hirek/kiemelt-helyet-kapott-szent-istvan-koponyaereklyeje-dubrovnikban
 17. http://adattar.vmmi.org/cikkek/16741/hid_2000_12_03_fra.pdf
 18. https://ntf.hu/index.php/2018/05/21/arpad-hazi-kiralyaink-noagi-azonositasi-lehetosegei/
 19. https://www.le.ac.uk/richardiii/science/extractionofdna.html
 20. https://www.dnainthenews.com/dna-archaeology/romanov-dna/
 21. https://www.igenea.com/en/bourbons
 22. https://dnaconsultants.com/back-basics-genetic-genealogy-french-kings/
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3992573/
 24. https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1463951/Tragic-French-boy-kings-heart-finds-a-final-resting-place-after-209-years.html
 25. https://www.bbc.com/news/science-environment-21609783
 26. https://www.christianpost.com/news/groundbreaking-hunt-for-jesus-descendants-announced-experts-analyze-shroud-of-turin-for-dna-180866/
 27. https://www.nature.com/articles/srep14484
Facebook Kommentek